Pravila sajta i uslovi korišćenja


Pravila sajta

 

Duplirani oglas/ isti oglas u više kategorija:

  • Nije dozvoljeno postavljati isti oglas u različite kategorije, duplirani oglasi biće automatski obrisani.
  • Nije dozvoljeno postavljati iste oglase više puta, duplirani oglasi biće automatski obrisani.
  • Ako prilikom postavljanja oglasa niste uneli validne kontakt podatke (Kontakt telefon), da biste izbegli brisanje oglasa molimo Vaš da pravilno popunite/ispravite Vaš oglas.
  • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje sajta). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
  • Besplatni oglasi traju 50 dana, i moraju biti aktivni najmanje 14 dana od datuma postavljanja.
  • Nije dozvoljeno u periodu od 14 dana brisanje starog oglasa i postavljanje novog. 

Pornografski sadržaj

  • Ukoliko je oglas koji ste postavili pornografskog sadržaja, neće biti objavljen.

Postavljanje linkova:

  • Zabranjeno je postavljanje linkova i slika koje sadrže linkove ka drugim sajtovima u svrhu reklame.
  • Zabranjeno je postavljanje zaštitnih znakova proizvodača u okviru oglasa od strane firmi i pojedinaca koji nisu ovlašćeni da ga koriste.

 

Opšti uslovi

MojOglas.rs pruža korisnicima usluge postavljanja, traženja i pregledanja oglasa. 
Pružanje pojedinih usluga može se regulisati posebnim propisima i/ili ugovorima.

 

Pravo na oglašavanje

 

Korisnik ima pravo na oglašavanje.

Korišćenje usluga MojOglas.rs, od strane registrovanih korisnika, podrazumeva i saglasnost korisnika sa datim uslovima korišćenja i preuzimanje obaveze praćenja uputstva o korišćenju usluga.

Usluge nisu ponuđene i ne treba da ih koriste lica koja su mlađa od 18 godina, potpuno radno nesposobna lica, kao i delimično radno sposobna lica. Lica koja nisu napunila 18 godina ili potpuno radno nesposobna lica i delimično radno sposobna lica mogu koristiti usluge samo uz saglasnost njihovih zakonskih zastupnika. Korisnik snosi odgovornost za sve aktivnosti u vezi sa svojim podacima za prijavljivanje. Korisnik je obavezan da pazi na bezbednost svoje lozinke i da je ne otkriva drugim licima. Korisnik nema pravo da prenese ili proda trećim licima svoje podatke za prijavljivanje na MojOglas.rs. Korisnik takođe nema pravo da direktno ili indirektno omogućava trećim licima da koriste njegove podatke za prijavljivanje na MojOglas.rs. Korisnik je dužan da odmah promeni podatke za prijavljivanje na MojOglas.rs, ukoliko postoje razlozi i sumnja da su podaci otkriveni ili da mogu biti korišćeni od strane trećih lica.

MojOglas.rs ima pravo da koristi posebna tehnička rešenja za proveru tačnosti informacija dobijenih od strane korisnika prilikom registracije i/ili autorizacije. Budući da je na internetu teško utvrditi identitet korisnika, MojOglas.rs ne može garantovati da je korisnik zaista onaj za kog se izdaje, kao ni tačnost informacija dobijenih prilikom registracije na MojOglas.rs. MojOglas.rs omogućava komuniciranje sa potencijalnim ugovaračima korišćenjem svih dostupnih alata na sajtu.

 

Oglašavanje 

Prodavac je obavezan da se oglašava na MojOglas.rs u skladu sa uputstvima i da obezbedi tačne i potpune informacije o proizvodu i uslovima prodaje (izdavanja, korišćenja, kupovine, itd.). Oglašavajući proizvod, korisnik potvrđuje da ima pravo da obavlja navedene aktivnosti koje su vezane za proizvod. Da bi se održao visok kvalitet usluga, MojOglas.rs zadržava pravo da ograniči broj aktivnih korisničkih oglasa, kao i samu aktivnost korisnika.

Korisnik ima pravo da prodaje na MojOglas.rs svaki proizvod koji mu pripada, pod uslovom da mu za to nije potrebno posebno odobrenje i da poštuje važeće uslove korišćenja. Na MojOglas.rs su zabranjeni oglasi o prodaji proizvoda koji su uvredljivi ili neprikladni i koji nisu u skladu sa važećim zakonom i opšteprihvaćenim standardima. Korisnik je obavezan da se uveri da prodaja proizvoda ne krši važeći zakon. Korisnik je obavezan da detaljno proveri sve informacije o navedenom proizvodu u oglasu i da, u slučaju otkrivanja netačnih informacija, doda neophodne podatke u opis i/ili uslove prodaje ili da, ukoliko je to moguće, izmeni oglas i ispravi pogrešne informacije.

Opis proizvoda u oglasu dobijen od strane prodavca predstavlja uslov prodaje datog proizvoda. Uslovi prodaje i opis navedenog proizvoda ne smeju biti u suprotnosti sa važećim zakonom i uslovima objavljivanja, kako u momentu oglašavanja, tako i ubuduće.

MojOglas.rs ima pravo da reklamira proizvod čiji je oglas objavljen na MojOglas.rs i to na način različit od onoga koji je naveo korisnik prilikom oglašavanja datog proizvoda.

MojOglas.rs takođe ima pravo da premesti oglas i skrati ili produži rok njegovog prikazivanja iz tehničkih razloga koji su pod kontrolom ili van kontrole MojOglas.rs. MojOglas.rs ima pravo da obustavi prikazivanje svakog oglasa u bilo koje vreme.

 

Ograničenje odgovornosti

Sve informacije na MojOglas.rs dostavljene od strane korisnika (bez obzira na to da li se te informacije prema zakonu Republike Srbije odnose na lične i druge podatke koji podležu zaštiti u skladu sa zakonom Republike Srbije ili ne) objavljuju se u cilju prodaje imovine i/ili usluga i/ili zbog drugih interesa korisnika. Shodno tome, korisnik objavljuje određene informacije o sebi isključivo zbog sopstvenih interesa (uključujući i lakše uspostavljanje kontakta sa njim i/ili njegovu identifikaciju). Postavljanjem informacije o sebi korisnik razume da su informacije objavljene na MojOglas.rs dostupne za javnost, tj. dostupne su svakom posetiocu MojOglas.rs. Shodno tome, korisnik razume i preuzima sve rizike vezane za takvo objavljivanje informacija, uključujući bez ograničenja: rizik da se imejl-adresa pojavi na spisku za slanje spam poruka, rizik da imejl-adresa dođe do raznih prevaranata, rizik da se telefonski broj pojavi na spisku za slanje spam poruka i/ili dođe do prevaranata i druge rizike koji proizilaze iz takvog objavljivanja informacija.

MojOglas.rs ne predstavlja organizatora transakcije proizvoda, posrednika, kupca ili prodavca. MojOglas.rs je instrument koji omogućava korisnicima da postavljaju oglase vezane za proizvode čija je prodaja, izdavanje i/ili kupovina dozvoljena zakonom i uslovima korišćenja na MojOglas.rs. Na taj način se kvalitet, bezbednost, legalnost i usklađenost proizvoda i njegovog opisa, kao i mogućnost prodavca da proda i kupca da kupi proizvod nalaze van kontrole MojOglas.rs. Postavljajući oglas na MojOglas.rs, korisnik samostalno i uz sopstvenu odgovornost odlučuje da je ponuda, prodaja i/ili kupovina određenog proizvoda važeća i legalna. MojOglas.rs ne snosi odgovornost za izvršene transakcije od strane prodavca ili kupca.

Korisnik je obavezan da postupa isključivo u skladu sa važećim zakonom i uslovima korišćenja na MojOglas.rs. Takođe je obavezan da u skladu sa zakonom Republike Srbije snosi punu odgovornost za svoje postupke i propuste prilikom korišćenja usluga na MojOglas.rs.

 

Rok važenja uslova korišćenja

Uslovi korišćenja stupaju na snagu od momenta početka korišćenja usluga na MojOglas.rs, bez obzira na to da li u pitanju registracija korisnika ili postavljanje oglasa na MojOglas.rs i važe neograničeno.

Korisnik ima pravo da prestane sa korišćenjem usluga. Korisnik nakon toga nema pravo da postavlja nove oglase.

MojOglas.rs zadržava pravo da po svom nahođenju ukine pristup uslugama korisniku koji krši date uslove korišćenja. Korisnik čiji je pristup uslugama ukinut ili čiji su podaci prestali da važe nema pravo da se ponovno registruje bez posebnog odobrenja na MojOglas.rs, kao ni da koristi podatke drugog korisnika za pristup sajtu.

 

Izmene

MojOglas.rs zadržava pravo da jednostrano i bez prethodnog upozorenja svakom pojedinačnom korisniku izmeni date uslove korišćenja. Nova verzija uslova korišćenja počinje da važi od momenta objavljivanja na MojOglas.rs.

 

Usluge koje se naplaćuju

Usluge koje pruža MojOglas.rs trenutno su besplatne i ne naplaćuju se.