Korišćenje ličnih podataka

Korišćenje ličnih podataka

 

 

 

1. Podaci dostavljeni od strane korisnika

Pod terminom "podaci dostavljeni od strane korisnika" podrazumevaju se informacije koje korisnik postavlja na sajt MojOglas.rs ili ih prenosi drugim korisnicima, a koje su u vezi sa korišćenjem usluga MojOglas.rs uključujući registraciju, oglašavanje i druge aktivnosti koje obavlja korisnik na MojOglas.rs. Korisnik snosi odgovornost za navedene informacije, a MojOglas.rs predstavlja sredstvo za objavljivanje i širenje informacija o korisniku na internetu.

Ograničenja

Aktivnost korisniska na MojOglas.rs i podaci koje je korisnik dostavio ne smeju:

• biti lažni i netačni;

• doprinositi prevari ili zloupotrebi poverenja;

• dovesti do transakcije ukradenih ili lažnih predmeta;

• štetiti ili dirati u imovinu trećeg lica, kršiti njegovu poslovnu tajnu ili pravo na privatnost;

• sadržati informacije koje vređaju nečiju čast, dostojanstvo ili poslovnu reputaciju;

• sadržati klevetu ili pretnju nekome;

• pozivati na zločin i podsticati nacionalnu mržnju;

• doprinositi, podržavati ili pozivati na terorizam i ekstremizam;

• biti nepristojnog ili pornografskog sadržaja;

• sadržati kompjuterske viruse i druge programe čiji je cilj nanošenje štete, neovlašćeno upadanje, tajno presretanje ili prisvajanje podataka bilo kog sistema (celog sistema ili jednog dela) ili ličnih informacija i drugih podataka (uključujući i podatke sa MojOglas.rs);

• sadržati reklamni materijal;

• kršiti pravo intelektualne svojine trećih lica, autorsko pravo na fotografiju i druga prava;

• na drugi način kršiti važeći zakon Republike Srbije.


Korisniku je zabranjeno da se oglašava na MojOglas.rs, da zaključi posao, obavlja transakcije i koristi usluge MojOglas.rs, ukoliko to može dovesti do kršenja pravila MojOglas.rs i/ili važećeg zakona Republike Srbije.

 

 

Prava.

Da bi omogućio MojOglas.rs da koristi podatke za potrebe pružanja usluga, korisnik daje MojOglas.rs neeksluzivnu, vremenski i prostorno neograničenu dozvolu za korišćenje prava koja se odnose na trgovačke marke, logotipove proizvoda, baze podataka i autorska prava korisnika vezana za informacije koje je on ostavio na svim poznatim ili nepoznatim nosačima informacija.

Tokom korišćenja usluga MojOglas.rs (uključujući registraciju, interakciju sa drugim korisnicima putem MojOglas.rs interfejsa, oglašavanje, pregledanje sajta MojOglas.rs i sl.) korisnik samostalno i dobrovoljno odlučuje da dostavi MojOglas.rs lične i druge podatke o sebi u cilju poštovanja uslova korišćenja MojOglas.rs. Time korisnik daje MojOglas.rs svoju saglasnost za obradu ličnih i drugih podataka, njihovo ustupanje radi obrade drugim korisnicima i/ili trećim licima koja deluju po nalogu MojOglas.rs i imaju sledeće ciljeve: sprečavanje ili suzbijanje ilegalnih i/ili neovlašćenih aktivnosti korisnika ili trećih lica, obezbeđivanje usklađenosti sa zahtevima važećeg zakona Republike Srbije. MojOglas.rs preduzima sve neophodne mere za zaštitu ličnih podataka korisnika od neovlašćenog pristupa trećih lica.2. Pristup uslugama.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti automatske programe za pristup MojOglas.rs bez pismenog odobrenja MojOglas.rs.

Strogo je zabranjeno bez pismenog odobrenja MojOglas.rs koristiti kompjuterske programe za postavljanje oglasa i zaobilaziti uobičajeni postupak za oglašavanje.

Pored toga, korisnik je obavezan da:

• ne preduzima nikakve radnje koje mogu dovesti do nesrazmerno velikog opterećenja sistema MojOglas.rs;

• ne kopira, reprodukuje, modifikuje, širi i pruža javnosti bilo kakve informacije sa MojOglas.rs bez prethodnog pismenog odobrenja MojOglas.rs;

• ne ometa rad MojOglas.rs i rad automatskih sistema ili procesa u cilju sprečavanja ili ograničavanja pristupa sajtu MojOglas.rs;

• koristi informacije dostavljene od strane drugih korisnika.


Da bi se olakšala interakcija između korisnika, usluge podrazumevaju ograničen pristup kontakt podacima drugih korisnika. Pravo na korišćenje informacija dostavljenih od strane drugih korisnika ograničeno je ovim uslovima korišćenja.

 


Korišćenje podataka

Korisnik MojOglas.rs je obavezan da ne koristi informacije dostavljene od strane drugog korisnika bez njegovog pismenog odobrenja ili bez bilo kakve druge potvrde prava na korišćenje takvih informacija. Sve informacije koje je korisnik dobio o drugim korisnicima u vezi sa korišćenjem MojOglas.rs mogu da se upotrebe samo za izvršenje robnih transakcija. Prema tome, korisniku nije dozvoljeno da koristi imejl-adresu, baš kao ni broj telefona drugog korisnika u cilju direktnog slanja reklama ili drugih neželjenih elektronskih poruka, kao ni drugih nezakonitih radnji ili radnji počinjenih bez znanja i/ili saglasnosti druge strane.


3. Komunikacija

Poruke MojOglas.rs namenjene korisnicima objavljuju se na MojOglas.rs i/ili se šalju na imejl-adrese dostavljene od strane korisnika prilikom registracije ili oglašavanja na MojOglas.rs. Korisnik pritom razume, prihvata i slaže se da poslate poruke i/ili njihovi delovi mogu imati i imaće eksplicitno ili implicitno reklamni karakter i mogu sadržati reklamne, informacione i druge poruke ugovarača MojOglas.rs.

Poruke korisnika namenjene MojOglas.rs šalju se na načine propisane na MojOglas.rs. Poruke koje su objavljene na MojOglas.rs smatraju se dostavljenim korisniku od momenta njihovog objavljivanja. MojOglas.rs ne snosi odgovornost za korišćenje forme za slanje poruka postavljene na MojOglas.rs od strane drugih korisnika i/ili automatizovanih sistema (robota). MojOglas.rs takođe ne snosi odgovornost za korišćenje telefonskih brojeva koje je korisnik ostavio na stranicama MojOglas.rs od strane drugih korisnika i/ili robota.

MojOglas.rs zadržava pravo da šalje korisnicima elektronsku poštu (imejlove) i/ili kratke poruke (SMS) na datu imejl-adresu ili telefonski broj, uključujući bez ograničenja: poslovne predloge drugih korisnika, ponude i poruke informacionog i/ili reklamnog karaktera, kao i prosleđivanje imejl-adrese i brojeva telefona trećim licima u cilju slanja navedenih poruka.

MojOglas.rs zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju zabrani pristup uslugama korisniku koji narušava date uslove korišćenja kao i pravila sajta. Korisnik čiji je pristup uslugama obustavljen ili čiji su podaci prestali da važe nema pravo da se ponovo registruje bez specijalnog odobrenja MojOglas.rs. Dati korisnik takođe nema pravo da koristi podatke drugog korisnika za pristup sajtu.